பதிவு (Candidate Registration)

மெய்நிகர் கற்றல் சூழலுக்கான பதிவு
(Registration for Virtual Learning Environment)
தனிப்பட்ட விவரங்கள்
(Personal Details)

உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களை உள்ளிடவும்

(Enter Your personal details)அடையாள விவரங்கள்
(Identity Details)

உங்கள் அடையாள விவரங்களை உள்ளிடவும்

(Enter Your Identity details)
தொடர்பு விபரங்கள்
(Contact Details)

உங்கள் தொடர்பு விவரங்களை உள்ளிடவும்

(Enter Your Contact details)கல்வி விவரங்கள்
(Education Details)

உங்கள் கல்வி விவரங்களை உள்ளிடவும்

Enter Your Education detailsஉள்நுழைவு பயனர்பெயர்
(Login Username)

உங்கள் உள்நுழைவு பயனர்பெயர் விவரங்களை உள்ளிடவும்

Enter Your Login Username detailsஉள்நுழைவு கடவுச்சொல்
(Password)

உங்கள் உள்நுழைவு கடவுச்சொல் விவரங்களை உள்ளிடவும்

Enter Your Login Password details

Password must contain the following:
  • At least one lowercase
  • At least one uppercase
  • At least one number
  • At least one special char
  • Minimum of 8 characters
Password must contain the following:
  • At least one letter
  • At least one capital letter
  • At least one number
  • At least one special char
  • Minimum of 8 characters