ஆசிரியர் பதிவு (Author Registration)

மெய்நிகர் கற்றல் சூழலுக்கான பதிவு
(Registration for Virtual Learning Environment)


தனிப்பட்ட விவரங்கள்
(Personal Details)

உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களை உள்ளிடவும்

(Enter Your personal details)தொடர்பு விபரங்கள்
(Contact Details)

உங்கள் தொடர்பு விவரங்களை உள்ளிடவும்

(Enter Your Contact details)கல்வி விவரங்கள்
(Education Details)

உங்கள் கல்வி விவரங்களை உள்ளிடவும்

Enter Your Education detailsவேலை விவரங்கள்
(Employment Details)

உங்கள் பணி அனுபவ தகவலை உள்ளிடவும்

Enter Your Work Experience information...திறன் விவரங்கள்
(Skill Details)

உங்கள் திறன் தகவலை உள்ளிடவும்

Enter Your Skills information...

Note : Enter your skill details as comma(,) separated wordsசான்றிதழ் விவரங்கள் உள்ளிடவும் ்
(Certificate)

Upload your any skill/degree certificate in pdf formatஉள்நுழைவு கடவுச்சொல்
(Password)

உங்கள் உள்நுழைவு கடவுச்சொல் விவரங்களை உள்ளிடவும்

Enter Your Login Password details

Password must contain the following:
  • At least one letter
  • At least one capital letter
  • At least one number
  • At least one special char
  • Minimum of 8 characters
Password must contain the following:
  • At least one letter
  • At least one capital letter
  • At least one number
  • At least one special char
  • Minimum of 8 characters